Odszkodowania za błędy medyczne

Błąd medyczny często wiąże się z cierpieniem, fizycznym bólem, dodatkowym leczeniem i rehabilitacją. W tym czasie straciliśmy możliwość pracowania i zarabiania, ale często prywatnie ucierpiała nasza rodzina i dzieci. 
Błąd medyczny to nieumyślne działanie lub zaniechanie a także zaniedbanie  lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę u pacjenta.
Są także błędy organizacyjne placówki medycznej, które przyczyniają się często do takiego stanu, który możemy nazwać błędem medycznym.
Błąd medyczny definiowany jest wielorako. Nie istnieje powszechnie uznana jedna wersja definicji ani w medycynie, ani w prawie.
Zgodnie z definicją podaną przez A. Liszewską „błąd w sztuce medycznej oznacza naruszenie przez lekarza (świadomego tego, że podejmuje czynność medyczną) obowiązujących go w konkretnym wypadku, wypracowanych na gruncie nauki i praktyki reguł postępowania zawodowego wobec dóbr prawnych w postaci życia i zdrowia człowieka, które na gruncie prawa stanowi podstawę dla stwierdzenia naruszenia obowiązku ostrożności. Orzecznictwo sądów definiuje błąd lekarski jako czynność (zaniechanie) lekarza w sferze diagnozy i terapii, niezgodną z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym.

Rodzaje błędów
Wyróżnia się następujące rodzaje błędów lekarskich:
 • błąd decyzyjny - diagnostyczny. Klasyczny błąd diagnostyczny i terapeutyczny jest popełniany przez lekarzy nieprawidłowo diagnozujących i nieadekwatnie do stwierdzonego stanu klinicznego leczonego pacjenta.
 • błąd wykonawczy - terapeutyczny. Nieprawidłowa realizacja procedury medycznej przez uprawnionego pracownika: lekarza, położną, pielęgniarkę lub technika.
 • błąd organizacyjny. Dotyczy osób organizujących świadczenia zdrowotne (kadra kierownicza i zarządzająca w podmiotach świadczących usługi medyczne), np. w postaci niewłaściwego planowania obsady dyżurów.
 • błąd opiniodawczy. Wydawanie orzeczeń lekarskich i opinii niezgodne z zasadami aktualnej wiedzy i doktryną opiniodawczą
Na skutek wystąpienia któregoś z tych rodzajów uchybień, pacjent może domagać się od szpitala lub personelu, czyli lekarzy, położnych, pielęgniarek i innych osób związanych:
 • odszkodowania za błąd medyczny – które ma być rekompensatą za rzeczywiste straty i koszty, jakie poniósł on lub osoba bliską w przypadku śmierci w wyniku błędu medycznego. Obejmuje ono wydatki m.in. na:
  • leczenie, 
  • leki, 
  • rehabilitację, 
  • konsultacje lekarskie.
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – to jednorazowo przysługujące świadczenie, ustalane indywidualnie, a wysokość kwoty również zależy od okoliczności, w jakich wystąpił błąd medyczny. Przyznanie go ma rekompensować m.in. 
  • straty, 
  • krzywdę, 
  • ból
 • świadczenia potrzebnego na koszty leczenia – wypłacane z góry na podstawie przedstawienia oraz udowodnienia potrzeby np. 
  • wykonania zabiegu, 
  • zakupu sprzętu;
 • renty na zwiększone potrzeby – czyli okresowo wypłacane świadczenie, które przeznaczone jest na określony koszt, jaki osoba poszkodowana regularnie ponosi na skutek błędu medycznego, np. 
  • leki, 
  • rehabilitacja, 
  • opieka osoby trzeciej;
 • renty z tytułu utraconej zdolności do pracy czy rozwoju lub awansu zawodowego.
Ukrywanie błędów lekarskich przez środowisko lekarzy jest jednym z powodów niższego niż przeciętnie w Europie zaufania społecznego Polaków do lekarzy.

Przepisy prawa pozwalają na to, aby dochodzić z tego tytułu roszczeń. Uzyskanie odszkodowania wiążę się zazwyczaj z trudnym, skomplikowanym i długim postępowaniem. Wymaga znajomości:
 • prawa, 
 • casusów, 
 • wyroków 
 • doświadczenia w postępowaniach toczących się wobec firm ubezpieczeniowych
 • doświadczenia w postępowaniach sądowych wobec placówek medycznych
Dlatego wielu pacjentów decyduje się na współpracę ze specjalistami takimi jak my. Prowadzona przez nas Kancelaria Prawna zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie odszkodowań medycznych.

Ważna jest analiza, którą możemy przeprowadzić wspólnie, całkowicie bezpłatnie:
Należy sprawdzić, czy działanie specjalisty w danej dziedzinie było zgodne z prawem lub powszechnie przyjętym stanem wiedzy medycznej oraz praktyką lekarską
Jeżeli  w wyniku jego postępowania doszło do uszkodzenia ciała pacjenta lub spowodowało u niego rozstrój zdrowia, to wówczas mamy duże prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z błędem medycznym

Bardzo ważne jest, Abyś zebrał wszelką dokumentację. Będą to m.in.
 • wszystkie wyniki wykonanych badań,
 • raporty dotyczące zastosowania procedur medycznych,
 • dokumentacja z pobytu w szpitalu.
W tym zakresie, też możemy pomóc, wskazać ścieżkę i zasady działania, aby przypadkiem nie spowodować podejrzenia, że dokumentację zbieramy, aby zbadać, czy nie miał miejsce błąd medyczny, bo wówczas mamy często do czynienia z zamierzonym zacieraniem dokumentacji medycznej.

Zgodnie z prawem, jakie przysługuje pacjentom na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, każda placówka medyczna zobowiązana jest do udostępnienia na Twoje żądanie pełnej dokumentacji dotyczącej procesu leczenia.

Jeśli ponosiz już konsekwencje błędy medycznego, ale jeszcze nie Podjął żadnych działań odszkodowawczych,  ważne jest, aby zbierać faktury, rachunki, oświadczenia poniesione koszty związane:
 • dojazdy do placówek medycznych
 • wizyty lekarskie
 • dodatkowe badania lekarskie
 • lekarstwa
 • koszty rehabilitacji
 • oświadczenie o czasie, dniach, w których praca była niemożliwa

Pomożemy Ci też w zweryfikowaniu, czy nie wystąpiły ewentualne rozbieżności pomiędzy tym, jak byłeś leczony, a jak ten proces został opisany w dokumentacji medycznej. Jeśli doszło do jej zafałszowania, to wówczas warto mieć świadków, którzy potwierdzą, jak w rzeczywistości to wyglądało. W tym charakterze mogą wystąpić np. rodzina lub ktoś bliski.

Najczęstsze błędy medyczne:
 • pozostawienie w ranie ciała obcego, 
 • terapia niewłaściwymi lekami
 • zakażenie WZW lub gronkowcem typu szpitalnego
 • błąd w trakcie operacji
 • błędnie postawiona diagnoza
 • zaniechanie w leczeniu
 • zaniechanie w diagnozie
 • nieprawidłowe leczenie.

Kancelaria ROBIN PARTNERS