Dochodzenie odszkodowań

Dochodzenie odszkodowań
Dochodzenie odszkodowań w najwyższych kwotach to specjalność kancelarii ROBIN PARTNERS. Stale doskonalona wiedza poparta latami doświadczeń pozwala nam na odzyskiwanie odszkodowań w najwyższych stawkach pieniężnych. Wspieramy kompleksowo poszkodowanych i rodziny, które w wypadkach komunikacyjnych i innych straciły bliskich. Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie prowadzenia sprawy, wyręczając ich w większości czynności prawnych. 

Każdego dnia skutecznie dochodzimy odszkodowań za szkody psychiczne i materialne. Zachęcamy poszkodowanych do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych. Nasi specjaliści po zapoznaniu się z okolicznościami zdarzenia i przebiegiem leczenia nakreślą możliwości dochodzenia roszczeń. Uzyskanie odszkodowania w wysokiej stawce z naszym udziałem jest w zasięgu Państwa ręki.

Kancelaria ROBIN PARTNERS oferuje skuteczną pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Wywalczyliśmy dla naszych Klientów najwyższe stawki pieniężne.
Kancelaria odszkodowawcza ROBIN PARTNERS z siedzibą w Bielsku-Białej działa na terenie całej Polski.
Naszą specjalnością jest odzyskiwanie odszkodowań dla uczestników wypadków komunikacyjnych, a także rodzin śmiertelnych ofiar tych zdarzeń. Świadczymy pomoc w uzyskaniu odszkodowania za wypadek przy pracy i w rolnictwie. Jesteśmy skuteczni i nie boimy się spraw trudnych, uzyskanie odszkodowania za wypadek nawet do 20 lat wstecz to dla nas żaden problem! 

Dochodzimy odszkodowań ze wszystkich ubezpieczeń, każdemu poszkodowanemu zapewniamy:
 • bezpłatną weryfikację sprawy
 • pomoc w ustaleniu odpowiedzialności za wypadek
 • pomoc w zbieraniu dowodów
 • pomoc w zgromadzeniu dokumentacji medycznej, dowodowej
 • doradztwo co do dalszych kroków w zakresie leczenia i badań
 • nakreślenie katalogu roszczeń odszkodowawczych
 • skuteczną reprezentację w negocjacjach przez zakładem ubezpieczeń

Kancelaria ROBIN PARTNERS prowadzi odzyskiwanie odszkodowań na bardzo korzystnych warunkach. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, nie zawieramy ugód bez decyzji Klientów. Nasze wynagrodzenie to tylko prowizja ustalona przed przejęciem sprawy, a pobierana po skutecznym uzyskaniu odszkodowania.

Dlaczego warto dochodzić odszkodowania i czym ono jest?
Odszkodowaniem najprościej można nazwać świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu cywilnego, który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność. Jednym z takich przykładów jest odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Jest ono pobierane z ubezpieczenia majątkowego i polega na przejęciu przez ubezpieczyciela ekonomicznych skutków szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Odszkodowanie powypadkowe należy się każdej osobie poszkodowanej w zdarzeniu komunikacyjnym. Niezależnie od tego, czy była ona kierowcą, pasażerem pojazdu, prowadziła motocykl lub motorower, a nawet była osobą pieszą. Pieniądze nie zrekompensują w całości cierpienia i straty związanych z wypadkiem komunikacyjnym. Jednak dochodzenie odszkodowania powypadkowego z OC sprawy wypadku komunikacyjnego, może je w możliwie największy sposób je zminimalizować.

Różnice pomiędzy odszkodowaniem, a zadośćuczynieniem?
Odszkodowanie pełni funkcję kompensacyjną. Ma przede wszystkim ma na celu wyrównanie powstałej w wyniku wypadku komunikacyjnego straty materialnej wynikającej z poniesionego uszczerbku. Zadośćuczynienie ma na celu przede wszystkim załagodzenie powstałych w wyniku zdarzenia komunikacyjnego cierpień fizycznych oraz psychicznych, które powstały w wyniku wypadku u osoby poszkodowanej. Odszkodowanie odpowiedzialne jest za pokrycie szkody majątkowej, a zadośćuczynienie natomiast ma na celu kompensację szkody o charakterze niemajątkowym.

Przez jaki okres można dochodzić odszkodowania z wypadku?
Rozróżniamy 2 rodzaje zdarzeń komunikacyjnych:
 • kolizje drogowe
 • wypadek, w którym były osoby poszkodowane lub ofiary.
Biorąc pod uwagę moment, w którym doszło do wypadku komunikacyjnego – osoba poszkodowana ma prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych do 3 lat od zdarzenia, gdy jest to kolizja drogowa. Co ważne, moment od którego rozpoczyna się liczenie tego terminu jest w przypadku zdarzeń stanowiących wykroczenia datą zdarzenia lub ukarania sprawcy lub wydania ostatniej decyzji przez Ubezpieczyciela.
Natomiast jeśli zaś chodzi o wypadek, w który były ofiary, czyli wypadek drogowy stanowiący przestępstwo ten termin ulega przedłużeniu nawet do 20 lat od momentu zaistnienia tego zdarzenia.

W momencie, gdy sprawa dotyczy osób małoletnich (wg. polskiego prawa cywilnego osoba poniżej 18 roku życia) – możliwość dochodzenia odszkodowania związanego ze szkodą na osobie nie może wygasnąć wcześniej niż przed upływem 2 lat od osiągnięcia pełnoletności.

Rodzaje odszkodowań
Biorąc pod uwagę charakter poniesionych strat, które związane są z danym wypadkiem komunikacyjnym rozróżniamy:
 • Za szkody osobowe – odszkodowanie należy się osobom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych, które doznały uszkodzenia ciała (uszczerbku na zdrowiu) lub które w wyniku wypadku komunikacyjnego straciły bliską osobę, np. rodzica, rodzeństwo, dziecko czy nawet babcię lub dziadka.
 • * Za szkody rzeczowe – odszkodowanie należy się tym, którzy wskutek kolizji drogowej doznali szkody z powodu uszkodzenia swojego pojazdu
Oba odszkodowania wypłacane są z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

W wypadku gdy zmarła mi bliska osoba, a ja nie mam środków do życia?
Niestety, ale również zdarzają się takie sytuacje. Istnieje jednak stosowne odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby. Jest to rodzaj świadczenia powypadkowego, które przysługuje osobom uprawnionym, jeśli na skutek śmierci osoby najbliższej nastąpiło znaczne pogorszenie ich (osób uprawnionych) sytuacji życiowej, zwłaszcza w wymiarze ekonomicznym. Jeśli mówimy o znacznym pogorszeniu sytuacji życiowej to mówimy  o takim pogorszeniu, które obejmuje przede wszystkim negatywne konsekwencje sytuacji materialnej osieroconych dzieci. Jak również negatywne konsekwencje odnośnie sfery dóbr niematerialnych, które oddziałują także na sytuację materialną osoby uprawnionej.

Mówiąc prościej, jeśli negatywne konsekwencje powiązane z wypadkiem komunikacyjnym, w którym śmierć poniosła, np. matka, spowodowały silne poczucie bólu czy osamotnienia, a także krzywdy wywołujące chorobę lub znaczne ograniczenie dotychczasowej aktywności życiowej przyjmuje się, że pogorszeniu uległa sytuacja życiowa osoby uprawnionej w stopniu znacznym i ma ona prawo ubiegać się o otrzymanie stosownego odszkodowania.

Jak dochodzić odszkodowania po wypadku?
Znaczna ilość osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych zadaje sobie, a także nam, specjalistom z Kancelarii ROBIN PARTNERS następujące pytania:
Czy oraz w jaki sposób dochodzić należnej kwoty odszkodowania samemu?
A może warto skorzystać z pomocy oferowanej przez profesjonalne kancelarie odszkodowawcze działające na terenie całej Polski?
Podkreślamy, że wymienione w tym artykule zagadnienia oraz całkowicie darmowa wstępna analiza spraw, którą oferuje firma odszkodowawcza ROBIN PARTNERS mogą pomóc wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Należy zaznaczyć, że samodzielne starania o uzyskanie należnego odszkodowania związane jest teoretycznie ze zmniejszeniem kosztów postępowania odszkodowawczego. Jednak takie postępowanie ze strony osoby poszkodowanej powoduje problemy związane z postępowaniem dowodowym.

Jedynie profesjonalna i doświadczona kancelaria odszkodowawcza ROBIN PARTNERS , która odniosła liczne sukcesy, szczegółowo zna metody działania Ubezpieczycieli w podobnych sprawach. Dzięki temu potrafi przedstawić stosowne argumenty w celu uzyskania jak najwyższej kwoty odszkodowania przez osoby poszkodowane, co w praktyce bardzo często pozwala na uzyskanie przez pełnomocnika kwoty kilkukrotnie wyższej niż pierwotnie proponowało Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Jak napisać wniosek o wypłatę odszkodowania?
Patrząc na to, że liczba osób poszkodowanych w zdarzeniach komunikacyjnych na terenie całego naszego kraju wciąż jest spora, nasza kancelaria odszkodowawcza wciąż otrzymuje częste pytanie:
W jaki sposób napisać odpowiedni wniosek o wypłatę odszkodowania powypadkowego z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego?
Wiele osób poszkodowanych zastanawia się, czy powinno napisać wniosek o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy samemu czy też powinien powierzyć takie zadanie firmie odszkodowawczej, która zajmie się tym profesjonalnie, Kancelaria ROBIN PARTNERS. Odpowiedź na tak postawione nie jest jednoznaczna, gdyż zawsze zależy od wielu czynników powiązanych z danym zdarzeniem komunikacyjnym.

Miałem/Miałam wypadek komunikacyjny – co dalej?
W pierwszej kolejności osoby, które doznały obrażeń ciała w wypadku powinny zgłosić się do szpitala lub lekarza w celu udzielenia niezbędnej pomocy, a także, aby właściwie i jak najszybciej ocenić stopień oraz charakter powstałej szkody na osobie poszkodowanej. Warto o tym pamiętać, gdyż oprócz kwestii zdrowotnych jest to bardzo ważne w kontekście ewentualnego przyszłego postępowania dowodowego.

Kolejnym etapem jest właściwe wskazanie osoby, która jest odpowiedzialna lub ponosi winę za spowodowanie wypadku komunikacyjnego. Konieczne jest to, aby było jasne z czyjego OC należy dochodzić o wypłatę odszkodowania za zdarzenie. Istotne jest, żeby na miejsce zdarzenia drogowego wezwane zostały odpowiednie służby albo natychmiast po wypadku spisać właściwe oświadczenie.

Następnie do odpowiedniego TU (Towarzystwa Ubezpieczeniowego) trzeba zgłosić roszczenie odszkodowawcze. Odpowiednie Towarzystwo to takie, w którym swoje ubezpieczenie miał sprawca wypadku drogowego.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmawia mi wypłaty odszkodowania z OC sprawcy
Występują pewne sytuacje, w których TU odmawia wypłaty odszkodowania. Zaliczają się do nich między innymi sytuacje, w których:
 • osoba, która dochodzi odszkodowania i stara się o wypłatę jest sprawcą wypadku komunikacyjnego,
 • osoba, której odmówiono wypłaty kwoty odszkodowania za wypadek ponosi wyłączną winę za powstanie danej szkody,
 • osoba, która ubiega się o odszkodowanie dopuściła się rażącego niedbalstwa, które spowodowało daną szkodę.
Dodatkowo Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy minął już termin przedawnienia dotyczący konkretnego zdarzenia komunikacyjnego. W przypadku kolizji drogowych, które są wykroczeniem wynosi on 3 lata, zaś w przypadku, gdy wypadek drogowy stanowi przestępstwo, okres ten zostaje przedłużony nawet do 20 lat!

Ile należy mi się odszkodowania z OC sprawcy?
Kwoty wypłacanych przez Towarzystwo odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach często przybierają różne wysokości. Zależne jest to od różnych aspektów, jak na przykład:
 • wiek poszkodowanego
 • stopień nasilenia cierpień fizycznych oraz psychicznych
 • stopień ich natężenia oraz czas ich trwania
Duże znaczenie dla kwoty końcowej odszkodowania z OC sprawcy zdarzenia ma np. ewentualna nieodwracalność doznanej szkody, rodzaj oraz wysokość zarobków w dotychczas wykonywanym zawodzie. Dodatkowo ewentualność kontynuowania zarobkowania na podobnym poziomie już po wypadku komunikacyjnym wpływa na kwotę.

Jeżeli chodzi o dokładne kwoty odszkodowań, Kancelaria ROBIN PARTNERS w swojej historii działalności wielokrotnie uzyskiwała odszkodowania dla osób poszkodowanych w wysokości nawet kilkuset tysięcy złotych. Należy powiedzieć, że to jak dużo pieniędzy może wynosić odszkodowanie zależy w znacznym stopniu od szybkości rozpoczęcia dochodzenia o odszkodowanie, a także od szybkości przeprowadzenia odpowiedniego postępowania dowodowego.

Odszkodowania dla każdego
Biorąc pod uwagę fakt, iż nasze honorarium – które jest jedynie w postaci prowizji – pobieramy dopiero w sytuacji uzyskania przez nas odszkodowania dla osoby poszkodowanej. Nasze wsparcie skierowane jest do wszystkich, niezależnie od zasobności portfela czy sytuacji ekonomicznej.

Należy także podkreślić, że działamy na terenie całej Polski. Nasi Agenci dojeżdżają nawet do najmniejszych miast czy wsi, aby pomóc osobom poszkodowanym w wypadkach. W ten sposób pomagamy każdemu, kto ma problem związany, np. z poruszaniem się, w dochodzeniu odszkodowania, które często może pozytywnie wpłynąć na sytuacje finansową poszkodowanych.

Staramy się zarówno o odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie, ale także o zwrot kosztów rehabilitacji, zwrot wydatków poniesionych w związku z leczeniem czy zakupem leków.

Nasza Kancelaria ROBIN PARTNERS udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń ze zdarzeń drogowych. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.